Dataansvarlig og Databeskyttelse

For at Naturbørnehuset kan levere den opgave, vi er sat i verden for, har vi brug for at behandle personoplysninger. Vi bestræber os på ikke at indhente flere oplysninger end nødvendig er og vi vil med denne politik beskrive hvorledes vi har fokus på at behandle personoplysninger sikkert og uden at det kommer til uvedkommendes bekendtskab. I har som forældre, altid ret til at vide hvilke oplysninger vi har om jeres barn, og opdager I at der er lækket oplysninger er det af yderste vigtighed at I oplyser leder af Naturbørnehuset Søstjernen om det, så vi kan iværksætte beredskabsplanen omkring sikkerhedsbrist.

Vores forpligtigelser og rettigheder

Naturbørnehuset Søstjernen er dataansvarlige og har dermed ansvaret at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Naturbørnehuset Søstjernen har rettighederne og forpligtigelserne til at træffe beslutningerne om til hvilken formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af persondata.

Hvilke oplysninger indhenter vi og hvor indhenter vi dem fra:

I forbindelse med indskrivning til Naturbørnehuset Søstjernen afleverer/ indsender forældre Indmeldelsesblanket med oplysninger om barnet og forældre. Her indhenter vi oplysninger om:

Barn: navn, cpr. adresse, indmeldelsesdato, og mulighed for at beskrive øvrige relevante oplysninger om barnet.

Moderen: Navn, ard. og e-mail

Faderen: Navn, ard. og e-mail.

Ved barnets opstart i Naturbørnehuset Søstjernen indhenter vi følgende oplysninger på barnet:

Barn: navn, cpr., CAVA oplysninger, Kontaktoplysninger i forbindelse med sygdom, barnets læge,

Moderen: Navn, ard. Privat Mobil og e-mail. Arbejdsplads tlf.

Faderen: Navn, ard. Privat mobil og e-mail. Arbejdsplads tlf.

Ved overleveringer fra dagpleje eller børnehave til Naturbørnehuset Søstjernen, indhenter vi relevante oplysninger fra:

Forældre, dagpleje, pædagogisk personale fra den overleverende enhed, Pædagogisk Psykologisk rådgivning og evt. familieafdelingen hos Jammerbugt Kommune.

Disse oplysninger vil normalvis være tilknyttet barnets data: Navn og Cpr. Nr. samt forældremyndigheds navn(e), adresse(r) og Cpr. nr.

Overleveringerne indeholder beskrivelser af barnets adfærd, trivsel og udvikling. Familieforhold, faglige vurderinger og evt. bekymringer, særlig pædagogiske indsatser, indsatser og samarbejde med forældre.

Hvordan opbevarer vi persondata

Hvilke oplysninger deler vi? Videregiver vi til tredjepart? Hvad bruger vi oplysningerne til? Hvem deler vi dem med og hvorfor?

Når du har skrevet dit barn op via vores hjemmeside, har du oplyst cpr. nummer på barn, far og moder, samt adresse og mail ards. på husstanden. Indskrivningerne kommer ind i huset enten via mail eller forældre afleverer udfyldt indskrivning i papirform. Indskrivninger opbevares sikkert i Søstjernens system.  Når du (dit barn) modtager plads i Naturbørnehuset Søstjernen, sendes dine og barnets personoplysninger til: Pladsanvisningen i Jammerbugt kommune og til LDD, der er varetager Naturbørnehusets økonomi og derved behandler de persondata vi modtager.  Her opbevares og behandles dataene indtil til dit barn ikke længere går aktivt i Naturbørnehuset Søstjernen. Person dataene opbevares på beskyttede server hos både Jammerbugt Kommune og LDD. Person dataene slettes senest 1 måned efter udmeldelse. Naturbørnehuset Søstjernen har indgået en databehandler aftale med LDD. Naturbørnehuset hæfter ikke for databehandling i det offentlige system: Jammerbugt Kommune.

Formålet med de indsamlede persondata er, at vi kan registrere hvem der har plads i institutionen, om alderskrav er opfyldt og reg. rigtigt i forhold til betaling, om institutionens normering er overholdt. Kommenen kan yde driftstilskud til børnehaven med denne dokumentation. Yderligere har vi et lovpligtigt samarbejde med Kommune (Dagtilbudsloven – underretningspligt – forebyggende indsats) hvor der kan formidles indsats og tværfagligt samarbejde. Her oplyses personnummer og årsag til indstilling til respektive samarbejdspartnere i Kommunen. Forældre er altid inddraget i samarbejdet, hvilket Naturbørnehuset Søstjernen forpligter sig til. Er det en underretning efter lovbestemmelse, der ikke kræver samtykke/samarbejde, oplyses forældre fra Kommunens side om underretningen.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig og dit barn. Ret til at få oplysningerne berigtiget og ajourført. Ret til at få dem slettet, dog ikke hvis nogle af dem er os pålagt at gennem efter lovgivning. Du har ret til at få udleveret/få indsigt i referater fra evt. samtaler vedr. dit barn. Er behandlingen af personoplysninger baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykke tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at behandle personoplysningerne.

Konsekvens af tilbagetrækning af personoplysninger

I det omfang behandling af persondata er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Naturbørnehuset Søstjernen.

Klageinstans: Kontaktoplysninger og mere om klagegang kan findes her: www.datatilsynet.dk